(iFinnmark)

Først, takk til Aps varaordfører for spørsmål om hvor vi står i debatten om et tredje sykehus i Finnmark (ifinnmark.no 26/4, Finnmark Dagblad 29/4). I tillegg til medlemsvekst, opplever Senterpartiet økt fokus og interesse på alle nivå for tida, og vi bidrar gjerne til større klarhet om partiets politikk og de samfunnsverdiene vi kjemper for.

Det underlige, når spørsmål om sykehus reises, er at ingen forklaringer eller presiseringer fra Sps side ser ut til å nå fram til Wikstrøm og hans partivenner. Dette til tross for at Wikstrøm sjøl siterer fra flere artikler om Sps helsepolitikk. Nå kan det sjølsagt hende at formuleringene ikke alltid er de beste og at budskapet derfor gjennomgående er utydelig. Alternativt går det an å tenke at Sps politikk og programformuleringer leses med en god porsjon vrangvilje eller bare tolkes med taktisk forutinntatthet fordi det er valgår.

LES OGSÅ: Hvor står egentlig Hammerfest Sp i debatten om ett tredje sykehus i Finnmark?

I alle tilfelle, her er et nytt forsøk:

1) Hammerfest Sp har vært og er krystallklar i sin støtte til dagens sykehusstruktur i Finnmark. Vi er glad for at sykehuset i Kirkenes er på plass i nye lokaler, og vi har applaudert bygginga av nytt sykehus i Hammerfest fra dag 1. Et tredje sykehus i Finnmark anser vi for urealistisk på grunn av folketallet og kravene til faglig nivå, kvalitet og profesjonalitet.

2) Sp har aldri støttet noe forslag om at sykehuset i Hammerfest (helt eller delvis) skal «flyttes» til Alta. Så vidt vi kan se, er denne ideen reint tankespinn og et steindødt prosjekt som ingen trur på (ikke engang de mest lokalpatriotiske i Frp, Pasientfokus eller Venstre). Vi registrerer at Wikstrøms innlegg får enkelte på sosiale medier til å påstå at ei slik «flytting» er Sps politikk. Var det kanskje en ønska effekt av innlegget?

3) Senterpartiet har aldri foreslått og går ikke inn for at det skal etableres et tredje sykehus i Finnmark. Den overordna målsettinga er derimot å konsolidere Finnmarkssykehuset og styrke lokalsykehusa i Hammerfest og Kirkenes. Og så må de desentraliserte tilbudene fortsatt videreutvikles ved å bygge stein på stein sånn at dagens fagmiljø og det samla tjenestetilbudet i Finnmark ikke settes i fare.

4) Flest og best mulig tjenester nær folk er et kjerneprinsipp for Sp. I dette ligger òg at forbedring og utviding ett sted ikke skal gå bekostning av tilbudet andre steder. Men avveininger mellom pasientmengde/volum og nærhet er krevende. Sps hovedgrep for å holde kvaliteten på mindre sykehus ved like er tett samarbeid mellom institusjonene, bl.a. gjennom ambulering og hospitering av fagfolk. Dette skjer allerede i dag mellom Finnmarkssykehuset og UNN og dette viktige samarbeidet må fortsette.

5) Det er rett at sentrale partifolk som Kjersti Toppe og Trygve Slagsvold Vedum har tatt til orde for å utrede muligheten for ei fødeavdeling med nødvendige akuttfunksjoner i Alta. Dette ut fra en erkjennelse av at fødselsomsorg og kvinnehelse er særs viktige områder som fortjener økt fokus i en trygg og god spesialisthelsetjeneste. Men som Sp-lederen sa til iFinnmark da han besøkte Hammerfest og Alta i august 2019: «Vi vil ikke gjøre grep som går utover Hammerfest sykehus.»

Om og hvordan dagens fødetilbud i Alta eventuelt kan oppgraderes, samtidig som Finnmarks sterke, men sårbare medisinfaglige miljø ivaretas, og uten at tilbudet til risikogravide og fødende i Finnmark totalt sett svekkes, har ingen et klart svar på i dag. I så måte kan ei utredning av spørsmålet være på sin plass. Men premisset er altså at nivået på tjenestetilbudet i Hammerfest skal bestå og at pasientgrupper som i dag ivaretas av Finnmarkssykehuset på en fullgod måte i Finnmark ikke skal måtte sendes til UNN.

Senterpartiet skal vedta sitt nye program på landsmøtet i juni. Forslaget som ligger på bordet slår fast at vi vil avvikle helseforetaksmodellen og innføre en forvaltningsmodell for folkevalgt styring av sykehusa våre. Sp mener at norske sykehus bør samarbeide mer om pasientene. Dvs. mer nettverk, mindre konkurranse. Dagens «konkurransemodell» fører til at lokalsamfunn og grupper settes opp mot hverandre og må kjempe om goder som burde være en selvfølge for hele Norges befolkning. Sykdom er ikke butikk! Sp ønsker at sykehusa i all hovedsak skal rammefinansieres. Vi vil òg styrke samordninga mellom ulike spesialistfelt slik at den enkelte pasient får ei mer helhetlig oppfølging.

Avslutningsvis tillater vi oss å komme med et råd: Å «plante» usikkerhet og nøre opp under folks potensielle frykt for at de kanskje ikke blir å få den helsehjelpa de kan komme til å trenge en gang i framtida, er verken etisk forsvarlig eller uttrykk for en ansvarlig politikk. Dessverre skjer dette like fullt fra tid til anna – og ikke bare i Alta.

Vi anbefaler at Hammerfest Ap ikke lar seg friste til å rote i den grøfta. Det ødelegger bare for en opplyst debatt og gir neppe partiet en eneste ny stemme. Snakk heller om egen politikk og prøv å gjøre denne forståelig og truverdig for folk flest. Dette er Hammerfest Sps beste tips for en vellykka valgkamp, og vi deler det gjerne. Lykke til!