(iFinnmark)

Rådmannen i Alta kommune har lagt fram sitt budsjettforslag for 2021 og økonomiplan fram til 2024. Utdanningsforbundet Alta synes flere av forslagene som framkommer er positive og viktige for Altaskolen.

Rådmannen foreslår blant annet flere ressurspedagoger i barnehagene. Behovet for tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp har hatt en formidabel økning de siste årene, men tildeling av ressursene har dessverre ikke fulgt samme utvikling. Det samme gjelder i skolene. Behovet for hjelp er langt større enn det som gis i dag. De som rammes er de mest sårbare barna, og muligheten for tidlig innsats bør ikke bare være fine ord fra kommunen. Dette er en viktig, lovpålagt oppgave som Rådmannen nå ønsker å prioritere.

Et annet forslag som Utdanningsforbundet Alta er positive til er satsingen på miljøterapeuter i skolen. Kommunen ønsker å intensivere satsingen og få miljøterapeuter på alle skolene. Vi vet at vi har mange utfordringer knyttet til elevers psykiske helse, atferd og sosiale kompetanse. Det er viktig med et lag rundt eleven, og miljøterapeutene vil være et godt bidrag i så måte.

I utgangspunktet lå det i økonomiplanen en økning av driftsbudsjettene i barnehager og skoler. Dessverre har Rådmannen ikke funnet midler til å gjennomføre dette tiltaket som planlagt. Både når det gjelder driftsutgifter til undervisningsmateriell og midler til utstyr bruker vi mindre penger enn både KOSTRA-gruppe 13 og fylket for øvrig. Også de private barnehagene har uttrykt sin bekymring når det gjelder handlingsrommet for å drifte forsvarlig med de budsjettrammene som kommunen gir.

De politiske partiene har også presentert sine budsjettforslag. Utdanningsforbundet Alta er bekymret for hvorvidt de gode tiltakene Rådmannen foreslår tas med og vedtas i kommunestyret i desember.

Utdanningsforbundet mener at nevnte forslag må prioriteres i budsjettet og økonomiplanen framover. Politikernes viktigste oppgave er å prioritere slik at man får et likeverdig, godt skoletilbud for alle barna i Altaskolen. Det hjelper lite å skylde på skolestrukturen som årsaken til manglende ressurser. Politikerne har selv vedtatt en struktur og må sørge for nok penger til å ivareta barna uavhengig av denne.