(iFinnmark)

Programmet Debatten 10.11.22 på NRK sjokkerte meg og forhåpentligvis flere medlemmer i Arbeiderpartiet som har tro på at de sosialdemokratiske ideer, tenkemåter og politiske løsninger er viktige og riktige for å møte framtidas utfordringer. Da jeg første gang registrerte eksistensen av Nidaros Sosialdemokratisk forum (NSF), trodde jeg at stifterne ønsket å stimulere og bidra til en ideologisk debatt og fornying av det sosialdemokratiske idégrunnlaget. Jeg ble overrasket da jeg oppdaget at NSF var registrert og fungerte som et ordinært arbeiderlag. Men jeg ble rystet da jeg så NSFs leder Trond Giske i debatten 10.11.22. Med all tydelighet demonstrerte Giske fra start til mål at NSF ikke har noe å gjøre med sosialdemokratisk politikk og praksis. NSF er åpenbart opprettet kun med et mål for øye; -å drive fraksjonsvirksomhet og undergraving av Arbeiderpartiets ledelse. I en tid hvor vårt parti og vår regjering, mer enn noen gang, trenger medlemmenes støtte og medvirkning til å skape forståelse for innstramming og nytenkning – da velger NSF å konkurrere med FRP om å angripe partiet og regjeringen.

NSF som arbeiderlag

I DNAs vedtekter framgår det i §13 at «medlemskap i Arbeiderpartiet forplikter alle partimedlemmer til å støtte opp om partiets formål» og «det er ikke tillatt å danne fraksjoner som arbeider mot partiet og partiets vedtak». I § 2 i retningslinjene for kommunepartiene slås det fast at det er «Arbeiderpartiets medlemmer i en kommune som danner partiavdelinger og kommunepartiet». Ifølge vedtektene er det bare unntaksvis at enkeltpersoner kan være direktemedlemmer i et fylkesparti. I det aktuelle debattprogrammet framkom det at NSF har rundt 1000 medlemmer fra hele landet. Ut fra min vurdering er det åpenbart at NSF som arbeiderlag er i strid med partiets vedtekter. Overfor mitt eget kommuneparti har jeg derfor fremmet et forslag om at kommunepartiet ber DNA vurdere om NSF dannelse og virksomhet er i samsvar med vedtektene.

NSFs virksomhet

I debatten 10.11.22 stilte NSFs leder, som svar på kritikken fra AUFs uredde leder, Astrid Hoem, et spørsmål om ikke han burde kunne stille opp og si fra hva hans tusen medlemmer mente om regjeringens politikk. Hoem vegret seg åpenbart for å svare i klartekst hva hun mente. På et debattprogram på TV ville det selvsagt kunne være mange som ville misforstå henne. Mitt svar til NSFs leder er imidlertid: - Han burde ikke stilt opp i debattprogrammet og langt mindre framført den kritikken han kom med overfor partiledelsen og regjeringen. Han burde forstå at han både opptrådte i strid med vedtektene til partiet og til skade for alle dem som daglig arbeider seriøst og uegennyttig for de sosialdemokratiske ideer. Med sin bakgrunn som mangeårig og sentral tillitsvalgt i partiet, på Stortinget og i regjering forutsetter jeg at han fullt ut forsto hva han gjorde.

Den politiske situasjonen

DNA og SP fikk ved stortingsvalget i 2021 til sammen 39,8 % (26,3 % + 13,5 %) av stemmene og dannet en mindretallsregjering. Fem måneder etter valget angrep Russland nabolandet Ukraina. Utfordringene for regjeringene over hele Europa ble i løpet få dager totalt snudd på hodet. I løpet av kort tid klarte regjeringene i Europa, i samarbeid med USA, å utforme en politikk til støtte for Ukraina og sanksjoner mot Russland som gjorde det mulig for Ukraina å bekjempe Putins uakseptable og grusomme okkupasjonskrig. Et av Russlands mottrekk mot vestens sanksjonspolitikk og våpenstøtte til Ukraina har vært å skape splittelse og undergraving av folks støtte til de sittende regjeringer. Norge har av flere grunner vært nødt til å ta en lederrolle i mange av prosessene og regjeringen har vært ekstra avhengig av støtte i befolkningen for både populære og upopulære tiltak for å møte både de militære, politiske og økonomiske krisene som har oppstått. I denne situasjonen får selvsagt de som evner å forstå den politiske situasjonen et særlig ansvar for å få den norske befolkningen til også å forstå. At FRP, som et populistisk parti, utnytter situasjonen og forsøker å undergrave regjeringen er forståelig. At erfarne politikere både i og utenfor NSF gjør det samme, er i dagens politiske situasjon forkastelig. Gamle personlige motsetninger og tvister må legges til side. Arbeiderpartiets medlemmer bør forstå at man i dag har en oppgave: - å gi regjeringen støtte i kampen mot Putin. Forhåpentligvis bør også folk utenfor Arbeiderpartiet og Senterpartiet forstå at mer eller mindre seriøse meningsmålinger ikke bør brukes til å undergrave våre myndigheter i en krisetid.

Alta, 13.11.22

Kristian E. Johnsen