(iFinnmark)

Er våre kommunale folkevalgte klar over at de i regi av sine folkevalgte verv har ansvar for at utsatte barn og unge under barnevernsreformen? Om politikerne ikke tar dette ansvaret innover seg – risikerer de å gjøre seg skyldig i offentlig omsorgssvikt.

Barnevernsreformen gir kommunene et stort økonomisk ansvar for finansiering av forsvarlige barnevernstiltak fra 1.1.2022, samt et større faglig ansvar. De barna som sliter mest, trenger ofte mer kostnadskrevende tiltak. Mens kommunene før kunne sende mye av regningen til staten for slike tiltak, vil det nå være kommunepolitikerne som må finne budsjettdekning for dette i det kommunale budsjettet.

Har kommunene avsatt midler til dette i sitt budsjett? Staten vil riktignok overføre ekstra midler til kommunene. Men ettersom midlene ikke er øremerket barnevernstiltak har man ingen garanti for at kommunen har avsatt midler nok til de sårbare gruppene. Prioritering av utsatte barn vil skje i konkurranse med andre trengende målgrupper.

Så politikere, våkne opp – vi trenger at dere er deres ansvar bevisst!

Barnevernet har i mange år vært et tabubelagt område for mange kommunepolitikere. Taushetsplikten i enkeltsaker har gjort det enkelt for mange politikere å si at de ikke kan involvere seg i det som skjer i barnevernet. Dermed har mange folkevalgte også satt seg på sidelinjen når det gjelder kunnskap om dette kompliserte feltet. Det er faktisk de folkevalgte som har det hele og fulle ansvaret når Barnevernsreformen inntrer med full kraft i 2022.

Nær 1 av 100 barn i Norge bor i fosterhjem. 1 % av alle barn i Norge i alderen 0–17 år bor i fosterhjem. Av alle barn med barnevernstiltak i løpet av året, bor ett av fire barn i fosterhjem. De fleste er kommunale fosterhjem. Av alle barn som ved utgangen av 2019 som var under offentlig omsorg bodde 9 av 10 i fosterhjem. Norge vil at de fleste barn skal vokse opp i en familie – få omsorg, trygghet og tilhørighet i en familie. Det har også en samfunnsøkonomisk side. Kostnaden for at et barn skal vokse opp på en institusjon er svimlende høy i forhold til oppvekst i en fosterfamilie. Det har også vært rådende politikk at institusjoner skal bygges ned og flere barn skal inn i vanlige kommunale fosterhjem.

De av barna under offentlig omsorg som har store helseutfordringer og atferdsforstyrrelser, blir ikke borte selv om vi legger ned institusjoner og begrenser bruk av statlige spesialiserte fosterhjem. Disse barna plasseres ofte inn i vanlige kommunale fosterhjem. Da må vi også som samfunn forstå at det ofte kreves mer av helt vanlige kommunale fosterhjem for å mestre sitt fosterhjemsoppdrag til barnets beste. Et barn plassert i et vanlig kommunalt fosterhjem, trenger ofte tilgang til et sett av virkemidler og tiltak for å ha et fosterhjem og fosterforeldre som i lengden kan mestre fosterhjemsoppdraget.

Våre 3400 medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening melder om at dette er viktige tiltak; faste kontaktpersoner i barnevernet som har tilstrekkelig tid til god oppfølging, hjelp til samhandling og koordinering mellom skole/barnehage, helse og barnevernet, spesialisert veiledning og kompetanseløft ift. barnets og familiens situasjon, avlastning, helt eller delvis frikjøp av fosterforeldre fra ordinært arbeid når barnet har behov for det, og forutsigbar avtale med kommunen slik at familien ikke blir pensjonstapere eller på annen måte taper økonomisk på å ta et samfunnsansvar som et fosterhjemsoppdrag er.

I dag er det mange barn som flytter fra fosterhjem til fosterhjem, grunnet at fosterhjemmet ikke får den oppfølging som trengs. Fosterhjem opplever hyppig skifte av kontaktperson grunnet høy turnover i et ofte presset barnevern.

Så politikere, våkne opp – vi trenger at dere er deres ansvar bevisst! Barnevernsreformen gir deg et ekstra ansvar. Vi hjelper deg gjerne med kunnskap om fosterhjemmenes indre liv og behov – vi har brukerkompetansen som du trenger. Bli en folkevalgt som setter barnevern og fosterhjemsområdet på den politiske agendaen i din kommune.