(iFinnmark)

Behandlingen av ny skolestruktur har nå vært behandlet i Formannskapet og Hovedutvalget for oppvekst og kultur. Disse instansene har gått for følgende løsning:

1. Kaiskuru nærmiljøsenter gjøres om fra en 1-4 skole til en 1-7 skole med virkning fra skoleåret 2021/2022.

a. Det er ikke gjort rede for hvor mye det koster å få bygd ut skolen for at denne skal inneha areal til Mat og helse, Kunst og håndverk, musikk og naturfag samt tilstrekkelig areal for ansatte. Det er også få grupperom. Skal man bruke penger her nå.

b. Alta kommune er i gang med en kapasitetsvurdering der det vil framkomme hvor mange elever skolen faktisk har plass til, men dette vil ikke være et grunnlag for beslutninger som nå tas.

2. Saga skole gjøres om, midlertidig, fra en 1-7 skole til en 1-4 skole med to paralleller med virkning fra skoleåret 2021/2022.

a. Denne skolen er bygd som 1-7 med de arealene som kreves for å drive en 1-7 skole.

b. Midlertidig løsning skal være 2 år, men her er ikke sagt noe om hvor lenge denne midlertidige løsningen er ment å vare.

c. Det er ikke vurdert hva dette vil gjøre med miljøet på skolen eller hvordan dette påvirker lærerstaben på skolen.

3. Mellomtrinnet (5-7) fra Saga skole fullfører barneskolen på Elvebakken skole fra og med skoleåret 2021/2022

a. Skal klassene flyttes som en enhet med lærere og elever?

b. Hvordan vil dette påvirke barna som får en plutselig overgang til ny skole, nye lærere(?), nye medelever?

c. Gangtid fra Saga til Elvebakken skole er på 30-40 minutter (muligens mer for barn), langs en sterkt trafikert vei med flere kryssinger med mye trafikk. Vil Alta kommune tilrettelegge med å få satt opp ekstra busser slik at elvene kan ta buss til skolen? Eller ser dere dere det hensiktsmessig at disse 80/100 elevene skal fraktes med bil?

4. Elever fra Aronnes skole skal fra skoleåret 2021/2022 fullføre mellomtrinnet ved Komsa skole. Dette gjelder elever fra og med femte trinn 2021/2022

a. Komsa skole har meldt tilbake på høringen at de ikke har plass til inntil 3 hele klasser fra Aronnes skole. Ergo her må det brukes ytterligere penger for at skolen skal fungere og ha plass til 3 klasser fra Aronnes.

5. Elevene tilhørende Langfjordbotn og Tappeluft få sitt skole- og undervisningstilbud ved Burfjord skole i Kvænangen kommune.

6. Det skal utarbeides et tak på antall elever per klasse basert på klasseromareal ved den enkelte skole.

7. Det forutsettes at skoleledelsen og tillitsvalgte ved de berørte skolene innvolveres i prosessen.

8. Kommunestyret forelegges en sak som viser hvilke byggetekniske behov som utløses av vedtaket.

a. Her skal dere altså vedta en endring som berører barn og ansatte ved 5 skoler uten at dere aner kostnadene ved det?

9. Årlig skal skoleopptaket fremlegges hovedutvalget som orienteringssak.

10. Kommunestyret forelegges en sak med skisseprosjekt med kostnadsoverslag for å tilbakeføre Saga skole så fort som mulig til en 1-7 skole.

11. Den eldre bygningsmassen på Bossekop skole(langs E6) saneres og nødvendige oppgraderinger av Bossekop skole skal planlegges.

Samtidig er det kommet på bordet at det skal gjennomføres en skoleutredning for Alta kommune.

Dere starter i feil ende her, før dere endrer skoletilværelsen til elever og ikke minst lærere på Saga skole, Aronnes skole, Komsa skole, Bossekop skole og Kaiskuru nærmiljøsenter så burde kanskje følgende framgangsmåte vært utført:

1. Det skal utarbeides et tak på antall elever per klasse basert på klasseromareal ved den enkelte skole.

2. Skoleutredning med skolebygg for framtiden i Alta kommune.

3. Kommunestyret forelegges en sak som viser hvilke byggetekniske behov som utløses av omgjøringer av skolestrukturen:

a. Kaiskuru nærmiljøsenter gjøres om fra 1-4 til 1-7 skole

b. Komsa skole skal ta imot 3 klasser fra Aronnes skole

c. Bossekop skole, sanering av gammel del og oppgradering av eksisterende areal

d. Saga skole, skisseprosjekt med kostnad for å tilbakeføre Saga skole så fort som mulig til 1-7 skole.

Punkt 2 og 3 bør da sees i en sammenheng.

Før dette er på plass så kan ikke jeg se logikken i at dere skal rive opp strukturen på 5 av dagens skoler fordi Saga skole er for liten.

Flytt brakka fra Komsa til Saga, vedta ny skolestruktur ved en skikkelig utredning. Få på plass de 3 skolene som skal være i sentral Alta for barneskolen de neste 50-100 årene. Ja det blir murring fra innbyggerne i Alta når omrokkeringen skjer, men dere som står i front i politikken får kanskje tåle at dere ikke står høyest i kurs hos alle i en liten periode. Det går over!!!