(iFinnmark)

Finnmark trenger to faste rettssteder for lagmannsretten. Disse to bør være i Tana og i Alta. Finnmark er et enormt geografisk område med store reiseavstander, krevende værforhold og stadig stengte veier. Derfor er vi glad for at fylkestinget og fylkesrådet i Troms og Finnmark har gitt klar tilbakemelding på at det er Tana og Alta som bør være plasseringene for disse to faste rettsstedene.

Høyesterett har vært svært tydelig at det er problematisk at meddommere fra Finnmark langt på vei utelukkes fra å gjøre tjeneste fordi lagmannsretten ikke har fast rettssted eller egnede lokaler der. Dersom man kun har fast rettssted i Alta, blir ikke denne utfordringa retta opp. Avstandene vil fortsatt være for store, og meddommere vil ikke kunne utøve sitt virke på en overkommelig måte.

Tingretten i Tana ble etablert i 2004 med et mål om å ivareta den samiske dimensjonen i domstolen. Det er viktig å fortsatt utvikle og ivareta det samiske rettsperspektivet for å ivareta den samiske befolkningen. Dette er en del av Norges forpliktelser etter Grunnloven § 108 og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, jf. menneskerettsloven §§ 2 og 3. Derfor er det nå viktig at en fullt ut oppfyller de samiske forpliktelsene ved å etablere et fast rettssted for lagmannsretten ved tinghuset i Tana.

Lokalene til tingretten i Tana er allerede egnet til å kunne benyttes til ankeinstansbehandling. Dette gjør at en uten de store omkostningene kan sikre lokal tilstedeværelse for lagmannsretten også i Øst-Finnmark. Et fast rettssted i Tana vil ha stor betydning for befolkningen som naturlig kan bruke Tana som rettssted. Det er viktig å sikre nærhet til de som har behov for bistand fra domstolene til å løse tvister eller å få avklart rettsspørsmål.

Derfor er vi glad for at fylkestinget og fylkesrådet i Troms og Finnmark mener at både Finnmark lagsogns størrelse og hensynet til den samiske befolkningen gjør at det foreligger en rettslig plikt til å ha to rettssteder hvor de saker som «hører hjemme i den del av lagsoknet i alminnelighet» kan bli behandlet.

Nå forventer vi at vårt krav blir lyttet til, og at de faste rettsstedene for lagmannsretten i Finnmark skal ligge i Tana og i Alta.