(iFinnmark)

Gjennom flere år har private barnehager blitt forskjellsbehandlet økonomisk. De foreslåtte reduksjonene i rammebetingelser, som allerede er dårligere for private barnehager, gjør at det nå skjer en systematisk nedbygging av private barnehager. Er det slik det skal være - at forskjellsbehandling av barn og ansatte i kommunale og private barnehager skal forsterkes og utvides?

Vi er 27 barnehagen til sammen i hele kommunen, hvorav 15 barnehager er privat eid og 12 barnehager eies av Alta kommune. På landsbasis er cirka 50 % av norske barnehager kommunale og resterende 50 % er private. Vi som styrere i de 15 barnehagene i Alta, forholder oss til ulike eier- og driftsformer.

Vi driver alle en barnehage etter barnehageloven og rammeplanen. Kravene og forventningene for å drive en lærende organisasjon og yte tjenester av god kvalitet er de samme, selv om vi driver ulikt utfra lokale forhold og satsningsområder.

Som styrere har vi ulike roller og det er mange dimensjoner en skal ta hensyn til og være med på. Vi er alle genuint opptatt av barn, barns utvikling, foreldresamarbeid og personalarbeid. Jobben vår med andre mennesker er viktig og verdifull.

I tillegg til å være en lærende organisasjon jobber vi med veiledning av personal og foreldre, samarbeid med ulike instanser som barnevern, PPT, NAV, skoler m.fl.

Vi kurses, driver kursing, kompetanseheving og opplæring i forhold til voksenrollen, sosial kompetanse, lek, kosthold, trafikk, utviklingsprogrammer, IT, HMS i form av brannvern, risikoanalyser, arbeidsmiljø, økonomi, utelekeplass, støy, arbeidspress, stress, seksuelle overgrep, språk og innkjøp m.m.

Sammen med øvrig personale i barnehagen skal vi gi barna gode opplevelser og erfaringer og ha med seg i sin ryggsekk. Vi skal bidra til å skape et rausere og mer inkluderende samfunn. Vi skal lære de små at de er verdifulle og gi de gode opplevelser om at de skal bli den beste utgaven av seg selv.

På den andre siden har det kommet forslag på nytt statsbudsjett, med betydelig kutt i tilskuddet som vi vil få i 2021, noe som kan gi store konsekvenser for de private barnehagene. De økonomiske rammebetingelsene for alle private barnehager ble dramatisk forverret i 2020 gjennom innføring av en bemanningsnorm som for private barnehager er helt eller delvis ufinansiert fra 2019 til 2022.

Forverringen av de økonomiske rammebetingelsene for private barnehager forsterkes og videreføres i 2021 gjennom den foreslåtte reduksjonen i pensjonspåslaget i tilskuddsberegninga vår. I tillegg til det, registrere vi at beregningsgrunnlaget for kapitaltilskudd for 2021 tilsier en reduksjon på over 15%.

For de private barnehagene i Alta vil antatt nedgang i tilskudd 2021 som følge av pensjonsjustering komme på rett i underkant av to millioner kroner. Og det er uten kapitaltilskuddet som allerede er vedtatt.

I en allerede presset økonomisk situasjon er det umulig å drifte et slikt kutt uten at det går ut over barn og ansatte.

Lønn er barnehagens største utgiftspost og vi har en bemannings – og pedagognorm som regulerer hvor mange ansatte det skal være i forhold til antall barn. Det vil derfor ikke være mulig (eller ønskelig) å kutte i disse kostnadene.

Et varslet kutt i tilskudd vil resultere i at vi blant annet ikke kan ta inn vikarer ved sykefravær, noe som igjen vil gå utover barna og kvaliteten på tilbudet. Fra regjeringens side heter det seg at tilskuddet ikke skal gå utover vikarer i barnehager.

Og så lenge ikke tilskuddet barnehagene får, er øremerket til poster som vikarer, vil det være opp til den enkelte kommune å fordele tilskudd til den enkelte barnehage. Noe vi over tid både ser og erfarer dessverre ikke dekker de nøyaktige utgifter i barnehagene.

I de private barnehagene våre opplever vi arbeidsgivere som er like opptatt av kompetanseutvikling og gode rammevilkår for personalet, barna og foresatte, som de kommunale barnehagene.

De siste årene er det gjort mye forskning på barnehagefeltet og det kommer stadig nye krav til kvalitet. For å kunne innfri disse kravene må alle barnehager uavhengig om den er privat eller kommunal, kunne legge til rette for kompetanseutvikling hos personalet. Et kutt i disse kostnadene vil dermed også gå direkte utover kompetansen og kvaliteten i den enkelte private barnehage.

Vi vil videre påpeke at kommunen har stordriftsfordeler, noe ikke alle våre private barnehager har. Våre barnehager er underlagt samme lovverk som de kommunale barnehager, uavhengig av eierskap, og har derfor samme kostnadsnivå som enhver annen barnehage.

Vi håper at alle dagens politikere kan sette seg godt inn i sektoren og realiteten i dagens private barnehagedrift. Og at politikerne ser konsekvensene av de foreslåtte nedskjæringer som vil komme på toppen av en allerede underfinansiering av de private barnehagene.

Vi ønsker at dere i stedet går inn for likebehandling av barn og ansatte i alle barnehager og legger til rette for kvalitet og kvalitetsutvikling i sektoren vår.

Kom å besøk oss, kom å se hvilken fantastisk jobb som gjøres rundt i barnehagene med å ivareta det mest dyrebare som Alta har – barna. Alle barn er like mye verdt – uansett hvilken barnehage de går i!

Private barnehage i Alta

Holmen gårds og naturbarnehage

IMI barnehage

Àltta siida barnehage

Nyland studentbarnehage

Langfjord Steinerbarnehage

Bossekop barnehage

Åsen barnehage

Breverud barnehage

Holten barnehage

Snehvit barnehage

Furuly barnehage

Læringsverkstedet Tornerose barnehage

Komsatoppen barnehage

Rishaugen barnehage

Furua barnehage