(iFinnmark)

Jeg viser med bekymring til Altapostens nye avsløringer i nytt oppsiktsvekkende oppslag på nett 11.4.20. Her fremkommer med fakta og all tydelighet hvordan styret i Helse Nord 25.3.20 «Vedtok nye investeringer til tross for råd om å vente». Her blir det brettet ut i offentlig klartekst belagt med dokumenterte faktaopplysninger etter gravende lokal journalistikk – midt i påskeuka.

Her ser vi utførlig beskrevet hvordan styret i Helse Nord trosset ikke bare en rekke faglige advarsler fra mer erfarne lokalkjente leger (enn folk fra f.eks. Nittedal), men også sitt eget tidligere vedtak. Det skjer på en tid da folk og pasienter i Finnmark var opptatt av værmessig isolasjon av sykehuset «sitt» ute i Hammerfest og coronasmitte.

Jeg kan bare ikke slutte å bli forfær over at slikt går an i en rettsstat som Norge. Det virker som vi har å gjøre med styrer som har frakoblet seg all virkelighet, etikk, norsk lov og tramper på sin egen gitte styreinstruks. En instruks de skal og må rette seg etter. Men den gir de fullstendig blaffen i. I stedet begir de seg inn i en egen innbilt og immun selvråderett, og begår grov ansvarsforsømmelse. Og etter hva som forstås, verst av alt: overtredelse av viktige rettsprinsipper nedfelt i norsk lovverk.

Det hele er etter mitt ringe skjønn så grovt, at det under normale forhold umiddelbart bør utløse at hele styret straks avsettes og stilles til rettslig ansvar for livstruende vedtak mot bedre vitende og i strid med egne tidligere vedtak. Her minnes om mine tidligere forslag om å fremlegge en skandaløs ny stor byggesak uten tilstrekkelig driftsgrunnlag for både Sivilombudsmannen og Riksrevisjonen.

Flere enn meg har undret seg mye over sammensetningen av styrene i både Helse Nord og «Finnmakssykehuset». Helse Nord med overvekt av Bodøfolk og Finnmarkssykehuset med mest Hammerfestinger. Begge med folk sydfra med liten eller ingen kjennskap til geografi, folketallsutvikling og værisolasjon av både pasienter som skal behandles og sykehus.

Mannefall blant både styreledere og direktører – har vært påfallende. Det samme kan sies om erfaringene med den tekniske og økonomiske byggeskandalen på Kirkenes – uten at noen har blitt stilt til ansvar. Lærte man ingenting der? La meg også ta med de enorme overskridelsene Helse Nord sørget for med den ikke fullfinansierte rehabiliteringen ved Nordlandssykehuset i Bodø. Det samme styret har nå betrodd Finnmarkssykehuset å bygge et nytt gigantsykehus uten fnugg av økonomisk bærekraft i en ofte værisolert utkant av Finnmark. Uten blygsel -.

For innhyrte styremedlemmer erfares at årshonorar har løpt opp i kr 120.000, -. Og da for 7–8 møter hvorav noen pr. telefon. Ja, og spør noen disse hva som skjer i styremøter i et offentlig helseforetak, så sier de at styreleder forsvarer seg med at det er brudd på styreinstruks og derfor ikke lovlig å si noe. Vel-vel, lojalitet kan også kjøpes. Prisverdig nok finnes der unntak som ikke har latt seg kjøpe for det som vel gjerne kalles judaspenger? Resultatet er da at de ikke har blitt gjeninnsatt ved første anledning.

Etter lovundersøkelser – og i samråd med andre som ser tegninga – tør jeg med dette reise spørsmål om kontraktinngåelsen og styrets klare brudd på sin styreinstruks m.v. straks bør føre til politianmeldelse – gjerne ved Alta kommune?