(iFinnmark)

Viser til brev av 31.05.2019 undertegnet av kommunalleder Rikke Raknes, der det kommer frem at det settes i gang arbeid for at SFO og barnehage i Rafsbotn skal samordnes fra og med høsten 2019. Hovedbegrunnelsen er at det skal gjøres innsparinger og det skrives at samarbeidsløsninger vil kunne gi en innsparing på ca. 1 million kroner i 2019. Samtidig står det lenger nede i skrivet at Rafsbotn er det eneste sted hvor slik samdrift er plassmessig mulig.

Som foreldre og ansatte har vi forståelse for at kommunen er under økonomisk press og at det må spares, men vi klarer ikke å se at innsparingen totalt i Rafsbotn vil være stor nok til at økonomi kan brukes som begrunnelse. Det vi setter store spørsmålstegn ved er hvorvidt det lar seg gjøre å få til gode overganger for barna i både SFO, da spesielt skolestarterne og barnehagebarna. Barna som skal begynne i 1. trinn på Rafsbotn skole og på SFO har de siste seks måneder vært regelmessig på besøk til SFO, dette for å trygge barna og sikre en god overgang fra barnehage til SFO og skole. 1. trinnselevene som ikke har vært i Rafsbotn barnehage, må i tillegg til å bli kjent med skolehverdagen bli kjent med en ny barnehage med flere voksne og barn.

I SFO er det også barn med særskilte behov, der foreldre og barn har trengt lang tid på tilvenning og opplæring med SFO-ansatte. Dette for å trygge både barn og foreldre. Vi vet at gode overganger er et viktig satsingsområde i Alta kommune. Det er ikke tid til noen tilvenning for noen av disse barna, så hvor blir det her av fokuset på gode overganger? Vi peker også her på at folkehelse, som nevnt i skrivet, ikke bare er fysisk helse, men også psykisk helse. Stresset for barna, både i SFO og i barnehagen, vil virke negativt på barnas psykiske helse.

Per i dag er Rafsbotn barnehage en barnehage med én avdeling med barn fra 0–6 år. Skolefritidsordninga skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i blant annet alder og interesser hos barna. Vi stiller oss svært kritiske til at dette er gjennomførbart når barnehagen kun består av en avdeling som skal imøtekomme behovene til både de minste barna i barnehagealder og SFO-barn i alderen 6–10 år. Av erfaring vet vi også at det blir søkt om inntak til SFO i løpet av sommeren. Hvordan vil samordningen praktisk løses hvis det ved oppstart søkes ytterligere fem barn til SFO? Vi sår tvil om at leke- og oppholdsarealene i barnehagene er tilpasset vedtektene for skolefritidsordningen.

Et slikt vedtak vil i tillegg gi negative ringvirkninger for den tilpassa opplæringa ved Rafsbotn skole. Skolen vil miste viktige assistentressurser som i dag er dekt opp av SFO- og skoleassistent. På sikt vil dette kunne gi økt behov for spesialundervisning da assistentene i dag er med på å gi god tilpasset opplæring sammen med pedagogene i klasserommet. Samtidig tror vi at bemanningen i barnehagen vil måtte økes for å tilfredsstille lovkravet om skolefritidsordningen. Vi stiller i den forbindelse nok et spørsmål om innsparingen som er forespeilet i dette vedtaket.

Har ikke Alta kommune lært i tidligere prosesser med omstruktureringer at barn, foreldre og ansatte må bli hørt for at det skal være en god prosess? Ved sammenslåing av ledelsen på skolene i Leirbotn og Rafsbotn ble det brukt god tid på omstruktureringen. Vi ber om at det samme blir gjort i denne saken. Derfor må vedtaket omgjøres fordi det ikke er nok tid til å gjennomføre en god prosess som sikrer gode overganger med barnet i sentrum. Hvorfor er det barna i Alta kommune som hver gang må straffes i nedskjæringstider?

Forfattere:

Eilinn B. Johnssen, Tillitsvalgt for foreldre ved SFO  

Knut Erik B. Hammari, FAU-leder
         
Silje Raknes, Lærer, 1-7  

Hilde Sognnæs Strandos, Lærer, 8-10