Regionreformen: «Alta kommunestyre vil naturlig nok i denne sammenheng peke på Altas fortrinn ved etablering av nye funksjoner»

Anita Håkegård Pedersen (til venstre), SV, Claus Jørstad, Frp, og Monica Nielsen, Ap i kommunestyret i Alta.

Anita Håkegård Pedersen (til venstre), SV, Claus Jørstad, Frp, og Monica Nielsen, Ap i kommunestyret i Alta. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Alta kommunestyre har kommet med en felles uttalelse om sammenslåingen av Troms og Finnmark.

DEL

Meninger (iFinnmark) Stortinget har stadfestet vedtaket om at Troms og Finnmark slås sammen til en ny region, vedtaket er endelig og en realitet alle må forholde seg til.

Dette er en ny og enestående mulighet som ligger foran oss til å forme en ny arktisk region i nord, av internasjonal betydning.

Regionreformen har et vidt mulighetsrom som trenger innhold. Dette innholdet er det viktig at regionene selv tar et ansvar for å beskrive i tråd med Stortingets og regjeringens sentrale dokumenter for reformen.

Troms & Finnmark fylkeskommuner forhandler nå om administrative og politiske funksjoner og lokasjoner.

For den nye arktiske regionen som helhet er ekspertutvalgets arbeid av større interesse.

Når statlige oppgaver nå skal flyttes over til regionalt nivå innebærer det at hele regionen må tas i bruk og kompetansemiljøer må skapes eller utvikles, dette vil gi vekstimpulser for flere kommuner/byer i regionen.

I Stortingsmelding nr.18 - «Bærekraftige byer og sterke distrikt»» (2016-2017) påpekes det at de kunnskapsintensive næringene vil få en stadig større betydning for norsk økonomi. Slike næringer oppstår gjerne i byer og byregioner.

Byene representerer en dynamikk og vekstkraft som er viktig for utviklingen av regionene.

Hvordan byene og byregionene utvikler seg, har derfor også nasjonal betydning og må av den grunn ha et viktig fokus i arbeidet med regionreformen.

Alta kommunestyre vil aktivt bidra til å gi den nye regionen et fremtidsrettet innhold, der hele regionen tas i bruk.

I Stortingsmelding. 22 (2015- 16) (Nye folkevalgte regioner) kommer det samiske perspektivet tydelig frem.

Sametinget inviteres blant annet til å delta aktivt i arbeidet med regionale planprosesser i regioner som omfatter tradisjonelle samiske områder.

Kommunestyret støtter dette synspunktet, og mener også at Sametingets rolle som samfunnsutvikler må tydeliggjøres.

Alta kommunestyre vil naturlig nok i denne sammenheng peke på Altas fortrinn ved etablering av nye funksjoner.

Alta er Finnmarks største by og har vært et regionsenter i over 40 år. Kommunen har et veletablert utdannings- og kompetansemiljø med en stor videregående skole samt høgere utdanning ved UiT, Campus Alta, ligger strategisk plassert midt i den nye regionen, og er allerede i dag et viktig trafikk- og logistikk knutepunkt.

I Alta er nivået på både private og offentlige tjenestetilbud meget godt, byen har gjennom flere 10 år hatt et positiv befolkningsutvikling og har snart 21 000 innbyggere. Den gode utviklingen i Alta forventes å fortsette og det planlegges og legges til rette for videre vekst.

Alta kommunestyre ønsker å bidra positivt til utviklingen av den nye regionen og er beredt til både å definere og ta ansvar for fremtidig utvikling.

Artikkeltags