(iFinnmark)

I Norge er det ofte store oppslag i media foran hver sommer om hvordan bemanningen av jordmødre på sykehusene er. For den gravide kan det innebære spørsmål som: Kan jeg komme når jeg behøver det? vil det være ledig jordmor? Vil det være ledig rom når jeg skal føde? Den gravide har oftest ikke møtt jordmor før og det vil være et fremmed team som skal ta imot barnet. Denne virkeligheten lever de fleste vordende mødre i.

Lokalsamfunnet

I Alta er det annerledes. Her er det plass og jordmor på vakt døgnet rundt. Fødende har oftest møtt jordmødrene i svangerskapet. Det kan være med på å skape trygghet og tillit til at faglig forsvarlighet utøves i tjenesten slik nasjonale retningslinjer legger opp til. Det å ha en fødeinstitusjon i distriktet blir sett på som et stort gode i nasjonal sammenheng.

For at fødetilbudet i Alta og andre distrikt i Norge skal bestå, er det nødvendig at tilbudet fremsnakkes og benyttes av innbyggerne. Pr. i dag har Alta en fødestue, og det er trygt å føde her for dem som er klarert for det.

Med en økning i folketallet blir det interessant å følge med på utviklingen rundt fødetilbudet i Finnmark. Fødsel en er stor livshendelse. Kvinner ønsker å føde i nærheten av sitt bosted og sin familie.

I vår tjeneste kan uforutsette hendelser oppstå, også på større fødeinstitusjoner. Det vil alltid være flere sider av en sak. Media har et særs ansvar for ikke å bidra til negative konsekvenser som frykt og unødige belastninger for ansatte.

Jeg ser for meg at sårbarheten er klart større i et distrikt enn i en storby der folk ikke kjenner hverandre.

Graviditeten

Gravide kvinner er i en annerledes tilstand, både fysisk og psykisk. Det innebærer å være åpen for endringer i kroppen, noe som er utenfor kvinnens kontroll. Kvinner får større tilgang til sitt indre liv i en graviditet. Økt sårbarhet kan åpne for at ubearbeidede hendelser kommer frem. Da er jordmødre, fastleger og psykologer viktig for at den gravide skal komme videre med seg selv. Også i forberedelsen til det å bli mamma.

Sammen med partner er det lurt å jobbe med det indre livet i en graviditet.

Fødebrev

Det er helt normalt å ha et ønske om en fin fødsel.

Men det er dessverre sånn at det ikke går an å lage en oppskrift på hvordan ens fødsel skal bli. Det er mange faktorer som spiller inn i hvordan utviklingen blir. Jordmor vil til enhver tid måtte gjøre vurderinger som kan bidra til et best mulig resultat.

Vi kjenner alle til fødselshistorier som ikke ble som kvinnen tenkte. Det er en side av jordmorarbeidet i etterkant, for disse må lukkes og bli en del av kvinnens historie.

Jordmorrollen

I dag sliter vi med å beholde jordmødre på sin post spesielt i større byer. Det er travelt, bemanningen er ikke tilstrekkelig. Jordmødre får ikke brukt nok tid hos kvinnene, noe som skaper frustrasjon og slitasje. I distriktet kan det mulig være en annen form for slitasje. En blir mere synlig og tilgjengelig i et lokalsamfunn.

Barn blir født på samme vis som tidligere, men vi som jobber i omsorgen kan undre oss over hva vi bruker tiden på? Vi ser at de gravide behøver mere bekreftelse på livet i magen. Det å kjenne at kroppen endrer seg, at det kan skje ting i svangerskapet som er utenfor deres kontroll kan være vanskelig for noen. Å innstille seg på et fødselsarbeid bare med kroppens egne krefter og naturlige smertelindringer er utfordrende. Fødselsforberedende kurs som fremmer den naturlige fødselen er å anbefale.

De gravide i Alta har enkel tilgang til kontakt med jordmor.

Fra gammelt av visste alle hvem jordmora var, men få kjente henne personlig. Hun var oftest høyt respektert i samfunnet, og bar med seg mange historier om ulike kvinneliv. Vi kan lese i boka til Edvard Hoem « Jordmor på jorda» om hans tippoldemor som virket som jordmor i Romsdalen i 50 år.

Det er mange sterke historier om jordmødres virke i Distrikts-Norge fra tidligere tider. For oss jordmødre i dag, kan det være nyttig lesning. Kanskje får vi styrke til å stå i tjenesten.

Bevisstheten om urkvinnen og fødekraft levde i folket.

Her i Alta er det født barn på Hallde! Og det er sikkert mange barn født rundt om i gammer og telt i dette distriktet med et naturfolk i kulturen.

Har vi noe å lære av våre formødre med tanke på det naturlige og normale.

Kjent jordmor

Kjent jordmor er et begrep som er ansett å være et gode for kvinner, både i svangerskap og fødsel. Kjent jordmor er å vite hvem jordmor er, trygg på at hun kjenner til den fødende.

Verdien av den relasjonelle kontinuiteten er stor der relasjonen er god.

Mange ting ligger til rette for at distriktsjordmødre i Norge kunne benyttet denne modellen, som bla. er praktisert noen steder i Danmark.

Vi sommervikarer ser bare glansen av tjenesten. Når vinterstormen raser og veien er stengt må det være særs krevende å være jordmor i nord.

Alta fødestue har hatt en stabilt og kyndig jordmorbemanning som andre steder kan se langt etter.

All respekt til jordmødre i Alta! Dere har bygd opp et fødetilbud som holder mål. Dere skal tåle å stå i stormen både fysisk og mentalt. Må samfunnet gi dere hva dere behøver.