(iFinnmark)

Arctic Connect representerer en av de største industrielle mulighetene for bærekraftig verdiskapning i Nord- Norge igjennom nye næringsklynger. Ved å koble 85 % av verdens befolkning sammen igjennom en ny digital motorvei vil vi få helt nye næringsmuligheter i vår region. Miljøer i Alta, Tromsø og Kirkenes har funnet sammen i prosjektet, og vi håper hele regionen forstår mulighetsrommet.

Arctic Connect er fiberkabelprosjektet som skal koble sammen Asia og Europa, via Kirkenes og Tokyo. Prosjektet er drevet av russiske Megafon og finske Cinia, som har laget et eget selskap Cinia Alliance – med norske, finske og japanske deleiere. Hovedessensen i prosjektet er å koble de ulike markedene igjennom å legge en sjøfiberkabel i det Arktiske hav. Denne kabelen vil gi en ny og raskere rute for høyhastighets datatrafikk mellom kontinentene. Hva betyr det for regionen?

Som med all annen fysisk infrastruktur er det en fordel å ligge i start/endepunktene for å kunne påvirke trafikk og forretningsmuligheter. En soleklar forretningsmulighet er etablering av datasenter, med tilhørende ringvirkninger. Dette mulighetsrommet har Implement Consulting Group analysert på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i deres 'Ringvirkningsanalyse av gjennomførte og potensielle datasenteretableringer i Norge' (22.10.2020). Analysen viser store gevinster ved etablering av datasenter og tusenvis av arbeidsplasser, gjerne ute i distriktene.

Derfor må vi regionalt og lokalt forberede oss igjennom at den enkelte tar grep for å posisjonere seg og kvalifisere seg til mulige avtaler. Fra den offentlige siden handler dette i stor grad om å legge til rette for arbeidsplasser og ny næringsaktivitet. Dette gjøres i stor grad ved å legge til rette for potensielle investorer igjennom å ha ferdigregulerte og klargjorte industriarealer. For den private siden handler det om å gå i dialog med internasjonale aktører og trekke dem til regionen, og ha klare planer for hvordan aktørene fort kommer i drift. Dette betyr at leverandørnæringa også må forberede seg igjennom å løfte sin kompetanse og forstå hva som kreves for å være i posisjon – altså som all annen industri som ser til regionen vår. Vi har noen naturlige forutsetninger igjennom klima, grønn energi, stabile politiske og fysiske omgivelser – disse er interessante for internasjonale aktører og disse må vi utnytte til det fulle.

Internasjonale, og nasjonale, eksempler viser at etablering av datasenterindustri også løser ut etablering av annen teknologisk næring. Denne «clusteringeffekten», om en legger til rette, kan gi uante positive ringvirkninger igjennom digitalisering og innovasjon, og stadig nye selskaper. Til eksempel har Luleå, igjennom Facebooks etablering, opplevd investeringer på nærmere 12 milliarder over 7 år. Disse investeringene har kommet mange til gode, der det har blitt nye forskningsinstitusjoner, utdanningsløp og nye næringsklynger i regionen. For ti år siden, hvem hadde trodd at Boden skulle ha et framtredende utviklingsmiljø for gamingindustrien?

Samtidig krever slike utviklingstrekk og ringvirkningseffekter også tilgang på kompetanse gitt fra offentlige utdanningsinstitusjoner. Derfor må særlig det offentlige, igjennom politiske prioriteringer, bidra til å gi denne relativt ukjente næringen grobunn og vekstforhold. På direkte spørsmål har under et webinar 5. november 2020 har vi fått bekreftet at Arctic Connect er politisk forankret på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå – både i Finland og i Norge. I dette bildet bør de respektive regionale og lokale myndigheter også tilrettelegge i form av tilskudd og politiske prioriteringer til å sikre ringvirkninger fra prosjektet.

Når Kommunal og moderniseringsdepartementet vet, og har bekreftet igjennom leserinnlegg fra ministeren (17. 11.2020), hvor viktig internasjonale sjøfiberkabler til og fra Norge er for at datasenterindustrien og annen digital næringsutvikling for Norge og for distriktene, er det bemerkelsesverdig at en sjøfiberkabel gjennom polhavet til Asia og Nord Amerika ikke er tatt med i den fremlagte nordområdemeldinga.