Midlertidig motorferdselsforbud i Alta og Kautokeino

FORBUD: Motorferdselsforbud i Nášša.

FORBUD: Motorferdselsforbud i Nášša. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Motorferdselsforbudet innebærer midlertidig inndragning av alle dispensasjonsvedtak som er gitt for motorferdsel innenfor forbudssonen.

DEL

(iFinnmark) Fylkesmannen i Troms og Finnmark har besluttet å innføre midlertidig motorferdselsforbud i Nášša-området vest for Suolovuopmi i Alta, Kautokeino og Kvænangen kommuner av hensyn til fjellrev. Forbudet gjelder fra 25. februar og inntil videre, melder Fylkesmannen i Troms og Finnmark på sine hjemmesider.

I tillegg stenges løype 23 i Kautokeino kommune som går fra nordenden av Ruođđojávri til Gahččanjávri inntil videre.

Fylkesmannen kan etter søknad gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller.

– Bakgrunnen for forbudet er hensynet til fjellrev. Fjellreven har status som kritisk truet på Norsk rødliste for arter og er det pattedyret i norsk natur som står i størst fare for utryddelse. Fjellreven er spesielt sårbar mot forstyrrelser i parringstiden (mars-april) og yngletiden (mai-juni). For å bedre bestandssituasjonen for fjellreven har Miljødirektoratet gjennom prosjektet Felles Fjellrev satt ut fôringsstasjoner i Nášša-området, og fjellreven overvåkes kontinuerlig av Statens naturoppsyn, heter det i begrunnelsen for beslutningen.

Fylkesmannen vurderer det som en trussel mot fjellrevens tilstedeværelse fordi omfanget av motorferdsel nå imidlertid såpass stort.

– I tillegg til kjøring på snøskuterløyper og etter dispensasjon fra kommunen, er Fylkesmannen kjent med at det foregår mye ulovlig kjøring i området. Statens naturoppsyn har flere ganger observert kjøring både nært inntil og over fjellrevhiene. Dette kan i verste fall medføre at fjellreven trekker vekk fra området og at nye individer ikke etablerer seg her. Det er derfor viktig at de få, gjenværende områdene med fjellrev ikke utsettes for unødige forstyrrelser, skriver Fylkesmannen.

Artikkeltags